1 2 3 27

August september nyt 2021

Bestyrelsen:

Vi er blevet gjort opmærksom på, at N1 afbryder strømmen på Sellerivej torsdag den 12 august. I tidsrummet 9:00 til 12:00. Sellerivej vil ligeledes være spærret for gennemkørsel.

Datoer for de sidste fælles arbejde er følgende:

14/08/21 kl 10:00 til 13:00 Kørvelvej

19/09/21 kl 10:00 til 13:00 Porrevej ulige nr.

10/10/21 kl 10:00 til 13:00 For dem som endnu ikke har givet fremmøde. Husk at boden for manglende fremmøde, nu er på 1000,-

Der kommer containere til storskrald samt til haveaffald den 09/10/21

Hækken skal være klippet igen senest den 01/10/21

Festudvalget:

Der bliver afholdt børnebanko lørdag den 4/09 kl 14:00 i teltet på gården. Tilmelding gives til festudvalget senest den 21/08.

Banko for voksne er den:

06/08 – 20/08 – 04/09 – 17/09 – 01/10

Loddesalg stopper den 02/10

Juli nyt 2021

Bestyrelsen:

Vi gør opmærksom på, at hækkene skal være klippet senest 01/07/21, Vi fortager en snarlig have/hæk vandring. Hækkene må maks være 1.8m i højden, samt 15 cm, på hver side af stammen. Dette gælder også for havens side og bag hække. Har man træer, som rager ud over vejen, skal der holdes en frihøjde på 4 meter.

Vi er desværre igen nød til igen at nævne, at hastigheden i hele foreningen er 20km/t. Ligeledes at de containere ved gården, kun er til køkken affald, og ikke til storskrald.

Kredsen har sendt girokort ud, til betaling af haveleje den 27/07/21, så har du endnu ikke modtaget dit girokort, eller kan se på din betalingsservice, at den bliver betalt, kontakt venligst kredsen eller mød op på kredsen og betal.

Sidste års præmiemodtagere har været rundt og udtaget de haver, som er indstillet i år. Tak til jer som gik rundt.

Af vigtige datoer for resten af sæsonen nævnes:

14/08 Fælles arbejde Kørvelvej

19/09 Fælles arbejde Porrevej ulige nr

09/10 Containere

10/10 Fælles arbejde. For alle som ikke tidligere har deltaget, samt andre der har lyst.

Alle skal møde op en gang, ellers er boden 1000,-

Festudvalget:

Bankospil fredag den 09/07 kl 17:00 og igen fredag den 23/07 kl 17:00, begge spil afholdes i Mødestedet. Festudvalget går også rundt hver lørdag og sælger lodder, husk at bakke op om lodderne.

Kredsen:

Kredskontoret har åbent hver onsdag mellem kl 17:00 og 18:30. Er du flyttet, har fået nyt tlf nr eller ny mail adresse, giv venligst besked til kredsen.

Haver til præmie indstilling

Så er det ved at være til til at sidste års præmie modtagere, skal rundt og udpege de haver, som skal indstilles til præmie i år. De kommer rundt søndag den 27/06 /21 så lad havelågen stå åben og tag godt i mod dem.
De starter kl 11:00

50 kvm afslået

Referat fra høringssvar:

19 ønsker at hæve den maximalt tilladte størrelse på kolonihavehuse i kommunen fra nuværende 40 m2 til 50 m2 samt hæve den procentvise bebyggelse til 15 %. Ønsket begrundes med, at flere og flere børnefamilier køber kolonihavehuse. De ønsker at overnatte i sommerhalvåret og udtrykker, at 40 m2 er for lidt plads.

Forvaltningens bemærkning:

19 Kolonihaver er reguleret både gennem kommune- og lokalplaner, men har også deres helt egen lov – Kolonihaveloven. Formålet med loven er at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens mulighed for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Med loven ønsker man at fastholde kolonihaverne i bymiljøet, at integrere dem i byens grønne træk i samspil med byens andre friluftsaktiviteter og at bidrage til at kvalificere livet i byen, også for den lavere lønnede del af befolkningen.

Lovens formål er at sikre kolonihavernes sociale, kulturelle, rekreative og miljømæssige værdier – hvilket indikerer, at et af kolonihavens primære funktioner er selve haven. Det fremgår af kolonihavelovens ordlyd, at der ved en kolonihave skal forstås en havelod i et kolonihaveområde, samt at kolonihaveområder kun må placeres i byzone eller landzone, og dermed ikke i et sommerhusområde (sommerhuse anvendes til ferie- og fritidsformål af en anden karakter end kolonihaveområder).

Det er forvaltningens vurdering, at hvis der tillades større huse til decideret overnatning i sommerperioder vil områderne skifte karakter til noget, der mere ligner sommerhuse/sommerhusområder – og dette er ikke foreneligt med udpegningen til kolonihaveområde, hvor der er vægt på haven. I forbindelse med Forslag til kommuneplan 2021 er der endvidere udpeget en række kolonihaveområder til kulturmiljøer – for yderligere at sætte fokus på kolonihavens funktion og karakter.

Indstilling

19 Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret ikke imødekommes

Bankospil 25/06

Hej alle
Nu har vi undersøgt ang coronapas vi har spurgt coronahotline og kolonihave forbundet og vi har fået det svar, hvis vi er 100 eller derover skal vi have coronapas, men da vi ikke bliver 100 i mødestedet er det ikke nødvendigt med coronapas, så alle kan deltage i de aktiviteter der er i mødestedet Så til bankospilet den 25/6 skal man ikke have coronapas eller bestille plads, så håber vi ses til et hyggeligt bankospil.
Venlig hilsen festudvalget

Referat fra generalforsamling 2021

Dagsorden:

1. Velkomst

Mariann byder velkommen og der holdes 1 minuts stilhed.

Bjergbysangen synges.

2. Valg af dirigent og referent

Kredsformand Per Sørensen valg som dirigent. Brian valgt som referent.

3. Registrering af de deltagende

Porrevej: 91-73-57-55-1-27-8-10-20-75-45-16

Stenagergårdsvej: 9B-9

Dildvej: 23-31-5-35-3-7-17-16-15-30-13

Kørvelvej: 12-5-10-14-9-17

Sellerivej: 28-31-29-23-8

Persillevej: 13-11-21-12-3-15

Timianvej: 25-8-11-32-36-38-13-50-10

I alt 51 stemmeberettigede.

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

Erik Henriksen, Lone Stork, Jakob Matz

5. Formandens beretning

Velkommen til generalforsamlingen der i år bliver afholdt her i Bjergbyparken. Dette har længe været et ønske fra min side. Da jeg har troet, at flere ville møde op, når man var herude i forvejen.

Jeg skal bede folk blive siddende under hele generalforsamlingen, og helst beholde mundbind på

Jeg skal lige nævne, at beretningen udelukkende drejer sig om 2020, selvom vi er så langt henne i 2021.

Året 2020 blev et år vi sent vil glemme.

Vi startede året med af få lavet terrasse og udvidet p-pladsen heroppe ved gården, også vejene fik et ordentlig tur.

Som altid glædede vi os til vandåbning. D. 11. marts lukkede landet ned, så vores vanlige morgenkaffe ved vandåbning måtte aflyses. Vi fik dog åbnet for vandet som planlagt, uden alvorlige vandskader. Tak til jer der er så søde, at hjælpe bestyrelsen med at gå rundt og tjekke, at der ikke er en masse vand der løber.

Vi måtte desværre holde Mødestedet, toiletter og kontor lukket pga. restriktioner. Som vedtaget i 2019 er det stadig festudvalget der står for Mødestedet. Kalle står for den daglige drift.

Continue reading

Opdatering fra festudvalget angående mødestedet.

For at opholde sig i mødestedet skal man have coronapas. Dvs at man er vaccineret eller har en negativ test der er under 72 timer gammel eller har været smittet med corona inden for de sidste 8 måneder.Der vil løbende blive tage stik prøver, dette ser vi at alle er indforstået med uden problemer. Det vil være festudvalget og bestyrelsen der tager stik prøver. Husk dette gør vi ikke for at genere nogen men for at passe på os selv og andre

Med venlig hilsen festudvalget

Juni nyt 2021

Bestyrelsen:

Så skulle der være kommet grus til vejene igen. Men det er kun til hullerne i vejen. Husk nu at selvom vejen er jævnet, er maks hastigheden stadig kun 20km/t.

Bestyrelsen har være på have vandring, der var over 70 havelejere, som fik en hilsen om at have eller vej ikke overholdt bestemmelserne. Så husk nu at holde vej, p-plads hæk og haven i orden.

Vi minder også lige om, at hækkene skal være klippet senest den 01/07/21

Husk også vores generalforsamling lørdag den 12 juni kl 13:00 i mødestedet og teltet ved gården. Vi opfordre til, at alle bruger mundbind

Festudvalget:

Børnelodder starter lørdag den 19 juni

Banko starter også snart op, så hold øje med hjemmeside og Facebook siden.

Festudvalget holder børne dag den 26/6.

Kl 14 hvor vi hygger os med aktiviteter sammen med børnene der vil være nogle godter til børnene.

Det er gratis at deltage men vi vil gerne at i tilmelder jeres børn så vi ved hvor mange vi skal købe ind til.

Tilmelding kan ske under opslaget på Facebook ved at man skriver antal børn og have vej og nr

Eller man kan kontakte festudvalget.

Samme aften vil der blive afholdt Sct. Hans aften

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

3. Registrering af de deltagende

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

5. Formandens beretning

6. Regnskab

7. Indkomne forslag:

Forslag 1 Fremsat af bestyrelsen. Bod for udeblivelse fra fælles arbejde stiger til 1000,-

Forslag 2 Udskydelse af termin for klipning af hæk fra senest 1/7 til 14/7 samt 1/10 til 14/10. Endvidere bør hækklipning ikke ske førend Sankt Hans. Dette henset til fugleungerne kan nå at flyve fra reden.

Forslag 3 Hævelse af haveleje for kolonister med palletank med samme beløb som dem med toilet der har træk og slip, eller/samt have bassin.

8. Valg af formand.

Mariann modtager genvalg

9. Valg af bestyrelses medlem.

KB modtager ikke genvalg.

10. Valg af suppleanter.

11. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab.

12. Valg af festudvalg

13. Valg af kredsdelegerede og suppleanter.

1 2 3 27