Referat generalforsamling 2018

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af Dirigent
3. Registrering af deltagende haver
4. Nedsættelse af stemmeudvalg
5. Formandens beretning
6. Regnskab ved kredskasserer
7. Indkomne forslag
A. Legepladsen trænger til en kraftig renovering. Derfor indstiller bestyrelsen til, at vi bliver enig om, at bruge noget af vores overskud til dette. Skal vi renoverer/moderniserer legepladsen i 2018?
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Henrik (Kalle), John Erik, Brian, alle ønsker genvalg.
9. Valg af suppleanter: På valg er: Annette, Jan, Søren, alle ønsker genvalg
10. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab
11. Valg af festudvalg
12. Valg kredsdelegerede

 

1. Mariann byder velkommen:
Velkommen til den årlige generalforsamling, vi starter med 1 minuts stilhed for dem som ikke er her mere. I følge dagsorden skal vi have valgt en ordstyre og bestyrelsen peger på Gunnar Vitting.
2. Gunnar valgt som dirigent:
Gunnar takker for valget og spørger om dagsordenen kan godkendes. Dagsorden godkendt.
Brian valgt som referent,
3. Stemmeberettigede: 38 haver præsenteret
4. Stemmeudvalg : John Kostow Lone Irene
5. Beretning:

Formandsberetning 2017

Så gik endnu et år. Rigtig godt nytår til alle
Et år som de fleste af os vil huske som temmelig regnfuldt og køligt – håber virkelig aldrig vi skal opleve sådan en sommer igen.
-Vi fik åbnet vandet lørdag hvor vi overgik til sommertid. Enkelte steder løb vandet, men de fleste var mødt op, som man skal, og vi startede med rundstykker og kaffe. Efter flaghejsning og klokken var blevet 10.59 drejede vi på hanen
-Den meget regnfulde sommer satte igen i år vores veje under pres, og KB på overarbejde. Da regnen væltede ned, kunne hullerne desværre ikke lappes. Så når det blev tørrevejr og hullerne var tørre, stod KB klar med traktoren.
-Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi i 2018 skal investerer i en ny traktor.

-Vinterbeboelse nævnte jeg også sidste år. Vi har desværre måtte sende breve ud til folk, vi har erfaret overnatter derude.
Jeg vil endnu engang pointerer, at vi bare gør vores arbejde, og ikke leger politibetjente, som enkelte havelejere mener.
Jeg vil endnu engang orienterer om, hvordan det hænger sammen:
Finder kommunen ud af, at der bliver overnattet derude, og vi som bestyrelse bare har lukket øjnene for det, vil de opsige hele kolonien, og altså ikke kun dén havelejer det overtræder reglen.
Jeg tror de fleste har det ligesom jeg, at de ikke vil opsiges pga. at andre overnatter i deres huse
Der står i reglerne at der ikke må overnattes i kolonien i perioden fra vintertids start til sommertidsbegyndelse.
Dette er ikke en beslutning som bestyrelsen i Bjergbyparken har taget, og heller ikke kan ændre
Så nu er det vist ikke til, at tage fejl af!!

-Bestyrelsen ligger ca. 1 gang om måneden – eller når der er nogle nyheder, op på vores hjemme- og facebookside. Vi har indtryk af, at flere og flere følger med der. Af hensyn til de, der ikke bruger disse sider, er nyheder stadig at finde i ”kasserne”.

-Fællesarbejde har vi haft, som vi plejer. Enkelte måtte aflyses pga. vejret. Men heldigvis havde vi også nogle, hvor vejret var rigtig godt. Rigtig mange møder op. Men desværre er der også flere som bliver væk. Jeg må endnu engang pointerer, at den bod på 500,- kr. man enedes om på generalforsamlingen for 3 år siden, hvis man ikke møder op, bliver opkrævet uanset grund.
I år vil vi investerer i nye haveredskaber, da vi nok må erkende, at vores udvalg er meget mangelfuld, og flere skafte er knækket i år.

-Rotter er desværre stadigvæk et stort problem i Bjergbyparken. Hvis alle gør en indsats for, at fjerne affald i deres haver, får ryddet op, ville det kunne hjælpe rigtig meget. Oplever man rotter i eller omkring sin have, er man forpligtiget til, at henvende sig på borgerservice.

-Vi fik sat nye døre i gården. Der er desværre flere ting der ikke har det så godt, så vi er enes om, at gården skal gåes igennem, og så skal de forskellige ting repareres, ligesom der skal nyt tag på garage og pissoir.

-Som jeg nævnte sidste år har politiet fokus på Bjergbyparken, da der foregår en del handel med stoffer. Flere og flere klager over en del trafik deroppe om natten.
Beder politiet om vores hjælp, får de den.
Vi vil simpelthen denne ulovlig handel til livs deroppe.

-Vi har desværre også oplevet, at der bor ubudne personer i flere huse deroppe. Dette slår vi som bestyrelse meget kraftigt ned på. Men desværre har vi også oplevet, at politiet ikke altid kommer når vi ringer. Så vi vil bede de lejere der oplever, at der har sovet personer i deres huse, at kontakte politiet.

-For høj hastighed er stadig et stort problem i Bjergbyparken, ligesom folk ikke respekterer de ensrettede veje. Også parkering er et stort problem.
Derfor skal jeg pointere:
i hele parken er der en hastighedsbegrænsning på 20 km/t.
på Persillevej, Dildvej, Sellerivej og Kørvelvej er alle veje ensrettet – indkørsel fra portalen
Der er kun parkering på egen P-plads og oppe ved gården

-Festudvalget har troligt hver lørdag igen solgt børnelodder. Ligesom de har arrangeret flere fester og børneudflugt. Tak for det store arbejde I ligger i det.

Flere har været generet af høj musik i parken. Derfor vedtog bestyrelsen, at efter kl. 22 i hverdagene, og kl. 24 fredag og lørdag skulle der være ro, og kun bestyrelsen kunne give dispensation. Denne regel gælder stadig, og jeg vil bede alle om, at tage hensyn. Syntes man ens nabo larmer lidt for meget, kan man tage en venskabelig snak hen over hækken, i stedet for, at tro problemerne absolut skal ordnes af bestyrelsen. Vi er vel alle interesseret i at holde det gode naboskab.

-Havevandringer har vi igen i år foretaget, og der er blevet givet gule kort, og også udsendt bod til flere. Heldigvis er de fleste helt indforstået med dette. Da man jo godt selv kender til sine ”forsømmelser”.

– Som nyt tiltag vil vi år få fat i containere. D. 1 maj vil der blive stillet container op på p-pladsen, hvor man har mulighed for at komme af med sit affald. Dette har vi besluttet, da vi syntes folk har rigtig meget ”skidt” til, at ligge og flyde i deres haver.
Ligeledes vil der i forbindelse med hækklipning, også blive opsat container – disse er dog kun til hækaffald. Dato og tidspunkt kommer senere

-Som noget nyt, skulle man selv hente sit havenyt oppe på gården i åbningssæsonen. Dette vil man også skulle i år, da det spare rigtig mange penge i porto for kredsen.

-Jeg vil bede jer alle om at tænke, at det at sidde i Bjergbyparkens bestyrelse er et frivilligt erhverv.
Vi har alle et ansvar for Bjergbyparken, og jeg mener vi skal hjælpe hinanden.

-Vi har haft enkelte haver på tvangsauktion. Nogle har været nemmere, at sælge end andre. Vi har desværre stadig et par stykker, som vi selvfølgelig håber bliver solgt i år.
Dette gør også, at vi må sælge billigere, end vi først havde regnet med

-Igen har vi haft Vu og familie som købmand. De har lavet rigtig mange nye tiltage, og deltager i alle de arrangementer vi har, ligesom de laver mad 1 gang om ugen, hvilket rigtig mange har benyttet sig af.
Tak for et rigtig godt samarbejde. Heldigvis har Vu igen i år, sagt ja til at være vores købmand i Bjergbyparken.

– Mødestedet bliver rigtig flittig brugt, og det er dejligt at se. Man kan leje mødestedet for. Mener dem der er ansvarlig for mødestedet har lejekontrakt liggende, da man betaler for leje mm.

-Vi havde som sædvanlig præmieoverrækkelse i oktober på Fritidscentret. Dejligt at se, at vi fra Bjergbyparken var rigtig god repræsenteret
De som fik præmie 2017, er dem der skal udtage haver til 2018 – nærmere om dette i juni.

– Jeg vil endnu engang nævnte, at Bjergbyparken har 50 års jubilæum i 2020. Allerede nu vil jeg gerne, hvis der er et par stykker der vil være tovholder på dette, så alle kan komme med forslag mm. til dette jubilæum.

-Vandåbning 2018 vil blive lørdag den 24. marts. Vi mødes på gården kl. 10.00 til rundstykker, kaffe og en lille en til halsen. Kl. 11.00 går vi alle hjem til vores haver, og sikre os at vi alle har vand. Husk, at er du forhindret i at være der, skal du allierer dig men en anden, så vi undgår stor vandspild, som i sidste ende kan blive din udgift.

-Det er dejligt at hører rundt i byen, at Bjergbyparken er blevet et dejligt sted at være. At det virker som vi har fået et godt sammenhold. Dette har hele tiden været denne bestyrelses hensigt. Vi forsøger, at gå langt udenom sladder.

-Vores økonomi, er det der har optaget denne bestyrelse meget. Vi har lige siden vi tiltrådte, haft meget stor fokus på pengene, uden Bjergbyparken dog måtte komme til at virke misligholdt.
Det er derfor med stolthed, at vi har øget vores overskud betragteligt. Vi har over 300.000 i overskud, og derfor vil vi i 2018 lave nye tiltag. Jeg har allerede nævnt nogle stykker: Ny traktor, haveredskaber, nyt tag på garage og en gennemgang af gården. Under punktet indkomne forslag har bestyrelsen fremsat et forslag til renovering af legeplads mm.
Hvis ikke der kommer uforudsete udgifter, har vi også snakket om, at få lagt asfalt granulat fra Mariagervej og ind til portalen – men det ser vi på i løbet af 2018.

Bitten kommer nærmere ind på regnskabet senere.

-Jeg vil gerne takke alle dem der bakker op om bestyrelsen og vores arbejde. Jeg vi gerne takke for hvert et skulderklap og knus.
-Jeg vil endnu engang bede alle, der har noget på hjertet om, at komme forbi, ringe i telefontiden – jeg tager ikke telefonen i dagtimerne, da jeg skal passe mit arbejde, eller komme op på kontoret om søndagen. Vi vil 100 gange hellere snakke om problemerne, end læse om dem på facebook, eller hører om dem fra naboen.
-Vi er altid åben for god og saglig kritik, og villig til at tage en snak 
-Jeg vil til slut takke, en kanon god bestyrelse for jeres enorme arbejde og jeres måde at være på. Jeg vil takke for jeres opbakning.
Også Kredsen skal have en stor tak. I er altid parate til at svare på stort som småt. Jeg har sat stor pris på vores samarbejde.
Tak for et godt 2017 og velkommen til et forhåbentlig ligeså godt 2018.
Tak alle sammen og husk det er sammen vi gør en forskel

Ingen kommentarer, Beretning godkendt

6. Regnskab fremlagt af Bitten.
Der er ikke så meget at sige, bestyrelsen gør det rigtig godt, I har nu en formue på 319 000,- i overskud. Ingen spørgsmål regnskab er godkendt.
7. Indkomne forslag:
Eneste forslag er fra bestyrelsen : Legepladsen trænger til en kraftig renovering. Derfor indstiller bestyrelsen til, at vi bliver enig om, at bruge noget af vores overskud til dette. Skal vi renoverer/moderniserer legepladsen i 2018?
Formanden: Jeg vil gerne begrunde det, legepladsen er lidt sølle, der kommer jo flere og flere yngre havelejere og dermed også flere børn. Legepladsen er tilset i år, og noget er sendt til reparation. Vi kunne godt trænge til nogle flere legeting, det er jo trods alt i haverne og på legepladsen børnene skal more sig. Så når vi nu har pengene, så synes vi også at pengene skal bruges derude.
Irene Sellerivej: jeg synes helt bestemt vi skal bakke op om en ny legeplads. Når vi kigger på legepladsen, en af de få dage der er lidt sol, så er der faktisk mange børn. Jeg tror vi ville se endnu flere børn der oppe.
28 stemte for så forslaget er vedtaget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Alle ønsker genvalg, ingen modkandidater melder sig. Alle er så genvalgt.
9. Valg af suppleanter
Alle ønsker genvalg, ingen modkandidater melder sig. Alle er så genvalgt.
10. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab.
Irene: jeg har ikke så meget at sige, der er et overskud på 4.234,- i år. Der har været arrangeret Børnedag, Sct.Hans, Banko. Sommerfest. Tur til Djurs sommerland og eftersfest. Men én ting vil jeg sige, der er købt lodder for 75.000,- Det er mange penge der er brugt på lodder derude. Tusind tak for det. Også en stor tak til dem der har stillet op til loddesalg bankospil børnedag osv.
Jakob Matz
Hvor meget står der på Jubilæumskontoen ? Og så vil jeg gerne sige en stor tak til festudvalget.
Der er omkring 19.000,-

11. Valg af festudvalg
Niller Sellerivej 28 – Henrik Henriksen Dildvej 30 – Mette Dildvej 23 – Lone timianvej 13. Der søges efter flere, når sæsongen starter op.
12. Valg af kredsdelegerede:
Bestyrelsen Dog ikke Brian, da han sidder i kredsen. Udover bestyrelsen blev følgende valgt:
Lone stork timian 13 – Irene Lind Sellerivej 7 – Frank Andersen – Freddy Christensen Sellerivej 31 – Jan Pedersen sellerivej 38 – John Kostow Porrevej 65 – Majbritt Svendsen porrevej 89 –
Bent Mikkelsen Persillevej 9 – Suppleanter : Kirsten Damkjær Persillevej 21 –

Gunnar slutter af med at takke for god ro og orden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.