Dagsorden og referat fra generalforsamling 2019

Dagsorden:

1. Velkomst + sang

2. Valg af dirigent og referent.

3. Registrering af deltagende haver.

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

5. Formandens beretning.

6. Regnskab fremlagt af kassér

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand. Mariann modtager genvalg

9. Valg af bestyrelsesmedlem, KB modtager genvalg

10.Valg af suppleanter, Jan, Søren modtager genvalg. Anette modtager ikke genvalg.

11. Fremlæggelse af festudvalgets regnskab.

11a. Valg af festudvalget

11b. Valg af jubilæums udvalg

12. Valg af kredsdelegerede

13. Eventuelt

Referat af generalforsamling Bjergbyparken 2019

1. Mariann byder velkommen, og vi (forsøger) at synge Bjergby sangen.

2. Gunnar valgt som dirigent og gør opmærksom at mødet bliver optaget, Brian valgt som referent.

3. Der er 45 stemmeberettiget

4. Stemmeudvalg:
Porrevej 11, Timianvej 13, Stenagergårdsvej 9a

5. Formands beretning.

Så gik endnu et år. Hold nu op hvor tiden går.

Vi har som noget nyt, valgt at prøve med generalforsamling hér lørdag, for at se om der vil være flere der møder op.

Jeg er dog blevet gjort bekendt med, at de der arbejder i butikker har svært ved, at nå det til kl. 13, hvilket vi selvfølgelig vil tænke over til næste år

2018 vil vi huske for sol, varme og tørke. Bedre end den regn og rusk vi havde året før. Selv om jeg ved, at flere syntes det var for varmt, er jeg sikker på, at alle syntes det var dejligt, vi kunne sidde så meget ude, og selv sommeraftenerne var lune. Jeg krydser nu fingre for, at vi får en ligeså dejlig sommer.

Inden vi overhovedet fik åbnet for vandet, og købmanden kunne starte op, begyndte renovering af gården. Flere af væggene skulle bygges op, da der havde været rotter. Andre vægge var så ødelagte af fugt, at de fuldstændig smuldrede. Dette skulle nu være klaret, og der er sat en varmepumpe op, og sidst på året blev hele loftet isoleret. Gården skulle nu holdes frostfri.

Det startede jo med, at vi måtte udsætte vandåbning pga. frost, Først den 7. april fik vi åbnet for vandet. Igen i år, måtte vi desværre opleve, at flere havelejere ikke var mødt op, eller havde aftalt med andre om at se efter, at der ikke var frostskader. Vi vil igen i år appellerer til, at kan man ikke selv møde op, så lav en aftale med vi andre.

I maj havde vi de første containere. Èn til haveaffald og én til alt mulig andet affald. Det var virkelig en stor succes, dog erfarede vi, at 1. maj var en dum dag for mange. Så i denne sæson vil det blive sidst i maj i stedet.

I forsommeren fik vi plantet alle vores blomsterkummer til, og det pyntede virkeligt, selvom sommerens tørke var lidt hårde ved dem. Nu må vi se om nogle skal skiftes ud i år.

Også nye haveredskaber blev der indkøbt, så vi har ordentlige redskaber til vores fællesarbejder.

Apropos fællesarbejder, er det mega sløjt med fremmødet. Jeg vil erindrer om, at der på en tidligere generalforsamling blev vedtaget, at kommer man ikke til fællesarbejde vil man modtage en bod på 500,- kr.

Dette uanset grunden. Skal vi ud og betale for fremmet hjælp, vil det komme til at koste mere end 500,- kr. pr. havelod.

Fællesarbejderne er jo ligeså meget for fællesskabet, og der er også let arbejde – man kan jo bage en kage eller komme med kaffe. Det er ligeså godt.

Ny garage blev det til. Mange var mødt op, for at hjælpe med at tage den gamle ned. Tak for hjælpen til jer!

Det var straks værre, da den nye skulle bygges op. Det var som sædvanligt Tordenskjolds soldater, der stod klar med skruemaskiner mm.

Også en stor tak til jer!

Den erfaring rigere gjorde, at vi bestilte anlægsgartner til, at ligge ny havegang til toiletterne. Allerede nu kan jeg sige, at der er bestilt flisegang fra mødestedet til toiletterne. Denne vil blive lagt ligeså snart entreprenøren kan komme i gang.

Også de vinduer på gården der skulle være muret til i sidste sæson, vil blive muret til i år. Vi blev desværre svigtet af et par murer, der havde lovet det. Så nu tager vi fat i en murermester!

Rigtig meget af det legetøj der lå på legepladsen, blev kasseret og kørt væk i årets sidste container.

Da det simpelthen var i en elendig forfatning.

Inden opstart vil der blive købt sandkasser med låg, sandting og andre sjove ting til børnene.

De faste legeredskaber blev også efterset og repareret.

Vi startede med at male bordbænkesættene foran vandværket. Men måtte også konstaterer, at flere at brædderne var rådne. I år vil vi få udskiftet disse og så fa dem malet færdige.

Sommerens vejr gjorde, at rigtig mange opholdt sig ude.

Mange sad oppe ved købmanden. Endnu engang skal jeg indskærpe, at verandaen foran købmanden er for spisende gæster.

Bestyrelsen fik flere henvendelser om, at der sad mange fulde og højtråbende personer dér.

Disse personer skal være omme ved eller i mødestedet. Købmandsbutikken skal kunne besøges af børn, uden de skal føle sig utrygge.

Det er besluttet, at mødestedet ikke udlejes mere, da der har været for mange gener deroppe.

Mødestedet har fået nye vinduer i, da de plastplader der var sat op blæste i stykker i efterårsstormen.

Bjergbyparken har fået sin egen sang. Treo lavede for nogle år siden Bjergbyparkens sang. Til sommerfesten lod vi gå hatten rund, og den er nu ”frikøbt”. Vi har besluttet, at sangen fremover skal synges til alle Bjergbyparkens arrangementer.

Mange gule kort og boder er der givet i sæson 2018.

Vi må desværre sige, at det ofte er de samme og samme der får både gult kort og boder.

Bestyrelsen har derfor besluttet sig for, at gør brug af den ret vi har, til at få havekonsulenten ud, på den enkelte havelejers regning.

Så har man fået ét gult kort – hvor man har 2 uger til, at få bragt orden i tingene, og et bodsbrev uden der er sket noget, vil vi tage kontakt til havekonsulenten.

Den enkelte havelejer vil blive varslet senest 2 dage før.

Dette er fuldstændig efter reglerne, og står i reglementet.

Vi har fået udskiftet nogle skilte, og sat ensrettede skilte og pas på os skilte op på alle de små veje. Så må vi håbe folk respekterer det.

I denne sæson skal der ryddes op i skiltene ved portalen. Nogle skal væk og andre skal samles. Vi har besluttes os for en skiltestander.

Endvidere har vi besluttet, at de fleste ”kasser” skal nedtages. Da de er i en rigtig dårlig forfatning. Der vil blive én ved portalen, og så vil der blive en stor en ved gården. Alle opslag skal fremover udstyres med dato, og efter 2 måneder vil de blive nedtaget.

I efteråret havde vi så igen container.

Også denne gang var det en succes. Flere end første gang gjorde brug af dem, og vi måtte op, og stampe rundt flere gange.

Det var rigtig dejligt, at se hvordan mange hjalp hinanden med at få affaldet kørt op. Også dejligt, at få så mange tilkendegivelser på, at det var en rigtig god ide, med de containere.

Igen i år vil der komme container i oktober.

I efteråret blev den største at vores nyinvesteringer indkøbt.

KB havde fundet en rigtig flot og velholdt traktor, og også fået forhandlet den ned i en pris, der lå under hvad vi havde budgetteret med.

Det bliver dejligt, at se denne flotte røde skønhed kører rundt på vejene i Bjergbyparken.

-Vinterbeboelse er åbenbart blevet et fast punkt her på generalforsamlingen. Vi har desværre igen måtte sende breve ud til de folk, vi har erfaret overnatter derude.

Jeg vil endnu engang pointerer, at vi bare gør vores arbejde, og ikke leger politibetjente, som enkelte havelejere mener.

Vi har sendt listen over vinterbeboerne til Randers Kommune- som vi som bestyrelse bør og skal!

-Bestyrelsen ligger ca. 1 gang om måneden – eller når der er nogle nyheder, op på vores hjemme- og facebookside. Vi har indtryk af, at flere og flere følger med der. Af hensyn til de, der ikke bruger disse sider, er nyheder stadig at finde i ”kasserne”.

-Rotter er desværre stadigvæk et stort problem i Bjergbyparken. Hvis alle gør en indsats for, at fjerne affald i deres haver, får ryddet op, ville det kunne hjælpe rigtig meget. Oplever man rotter i eller omkring sin have, er man forpligtiget til, at henvende sig på borgerservice. Benyt jer nu af, at der igen i år kommer containere, så I kan få ryddet op.

-Vi har desværre også oplevet, at der bor ubudne personer i flere huse deroppe. Dette slår vi som bestyrelse meget kraftigt ned på. Så vi vil bede de lejere der oplever, at der har sovet personer i deres huse, at kontakte politiet.

Derudover skal jeg også nævne, at man ikke må udlåne sit kolonihavehus ud, medmindre jeg har givet skriftlig tilladelse til det.

Overtrædelse af dette, kan medfører ophævelse af ens kontrakt.

Behøver jeg nævne, at hastighedsbegrænsningen hedder 20 km/t i hele Bjergbyparken

Vores vandforbrug har været stigende. Dette skyldes selvfølgelig meget tørken sidste år. Men jeg skal lige pointerer at:

  • Har man et lovligt træk og slip toilet koster det 100,- kr. ekstra
  • Bassiner er for de første 1000 l. gratis, derefter koster de 65,- kr. pr km3.

-Festudvalget har troligt hver lørdag igen solgt børnelodder. Ligesom de har arrangeret flere fester og børneudflugt. Tak for det store arbejde I ligger i det.

Flere har været generet af høj musik i parken.

Derfor vedtog bestyrelsen, at efter kl. 22 i hverdagene, og kl. 24 fredag og lørdag skulle der være ro, og kun bestyrelsen kunne give dispensation. Denne regel gælder stadig, og jeg vil bede alle om, at tage hensyn.

Syntes man ens nabo larmer lidt for meget, kan man tage en venskabelig snak hen over hækken, i stedet for, at tro problemerne absolut skal ordnes af bestyrelsen.

Vi er vel alle interesseret i at holde det gode naboskab.

Også i denne sæson skal man hente sit havenyt oppe på gården. Dette gælder selvfølgelig kun de numre der udgives i sæsonåbningen.

Jeg vil bede jer alle om at tænke, at det at sidde i Bjergbyparkens bestyrelse er et frivilligt erhverv.

Vi har alle et ansvar for Bjergbyparken, og jeg mener vi skal hjælpe hinanden.

Vi vil ikke udskældes på Facebook over bagateller.

Ingen i bestyrelsen kan eksempelvis gøre for, at vejene blive hullet her i vintermånederne. Vi er dog ikke herre over regn, sne og frost.

Man behøver jo ikke kører helt ind i Bjergbyparken, men parkerer udenfor.

Det vigtigste er vel, at vejene er iorden i sæsonen!

-Vi har haft enkelte haver på tvangsauktion. Nogle har været nemmere, at sælge end andre. Vi har også fået et par enkelte haver overdraget. Disse er også solgt til bedste pris.

-Igen har vi haft Vu og familie som købmand. De har lavet rigtig mange nye tiltage, og deltager i alle de arrangementer vi har, ligesom de laver mad 1 gang om ugen, hvilket rigtig mange har benyttet sig af.

Tak for et rigtig godt samarbejde. Heldigvis har Vu igen i år, sagt ja til at være vores købmand i Bjergbyparken.

-Vi havde som sædvanlig præmieoverrækkelse i oktober på Fritidscentret. Dejligt at se, at vi fra Bjergbyparken var rigtig god repræsenteret

De som fik præmie 2018, er dem der skal udtage haver til 2019 – nærmere om dette i juni.

I år valgte Bjergbyparken også at uddele en flidspræmie. Denne er givet til en havelejer som har gjort en usædvanlig stor indsats.

– Jeg vil endnu engang nævne, at Bjergbyparken har 50 års jubilæum i 2020. Så vi skal have nedsat et festudvalg, kun til dette arrangement. Men jeg mener, alle skal kunne komme forslag mm. til dette jubilæum.

-Vandåbning 2019 vil blive lørdag den 30. marts. Vi mødes på gården kl. 10.00 til rundstykker, kaffe og en lille en til halsen.

Kl. 11.00 går vi alle hjem til vores haver, og sikre os at vi alle har vand.

Husk, at er du forhindret i at være der, skal du allierer dig men en anden, så vi undgår stor vandspild, som i sidste ende kan blive din udgift. For at undgå det kaos med kaffe sidste år, vil vi bede folk om, at medbringe en thermokande med kaffe 

-Det er dejligt at hører rundt i byen, at Bjergbyparken er blevet et dejligt sted at være.

At det virker som vi har fået et godt sammenhold. Dette føler bestyrelsen også. Det har hele tiden været denne bestyrelses hensigt.

Vi forsøger, at gå langt udenom sladder.

-Vores økonomi, er det der har optaget denne bestyrelse meget.

Vi har lige siden vi tiltrådte, haft meget stor fokus på pengene, uden Bjergbyparken dog måtte komme til at virke misligholdt.

Det er derfor med stolthed, jeg kan sige, at vi trods alle de tiltag vi har foretaget i 2018, stadig kan have over 300.000 kr.

Det er trods alt dejligt, vi kan forbedre ting, og også har til uforudsete udgifter.

Bitten kommer nærmere ind på regnskabet senere.

-Jeg vil gerne takke alle dem der bakker op om bestyrelsen og vores arbejde.

Jeg vi gerne takke for hvert et skulderklap og knus.

-Jeg vil endnu engang bede alle, der har noget på hjertet om, at komme forbi, ringe i telefontiden, eller komme op på kontoret om søndagen.

Vi vil 100 gange hellere snakke om problemerne, end læse om dem på facebook, eller hører om dem fra naboen.

-Vi er altid åben for god og saglig kritik, og villig til at tage en snak .

-Jeg vil til slut takke, en kanon god bestyrelse for jeres enorme arbejde og jeres måde at være på.

Jeg vil takke for jeres opbakning. I er helt uvurderlige!

Også Kredsen skal have en stor tak. I er altid parate til at svare på stort som småt. Jeg har sat stor pris på vores samarbejde.

Tak for et godt 2018, og velkommen til et forhåbentlig ligeså godt 2019.

Husk det er sammen vi gør en forskel!!

Gunnar: Er der spørgsmål til beretningen ?

Sellerivej 28 stiller spørgsmål til mødestedet. Det kan ikke være rigtig, at vi fremover ikke kan leje Mødestedet, det var jo meningen at der skulle være mulighed for leje.

Mariann: Der er en beslutning der er taget pga. noget ballade der har været deroppe

Gunnar: Er det flere kommentarer til beretningen. Det er der ikke. Beretning er vedtaget

6.Regnskab:
Bitten fremlægger regnskabet, driften har givet et lille underskud på 6.941,41 trods alt hvad i har fået lavet. Der er en lille fejl i regnskabet, der er en udgift på et campingtoilet, dette har i jo ikke noget at bruge til, og vil blive modregnet 2019.
Vi har en formue på 312.821,09 og på vandværksregnskabet er der et overskud på 106.200,-

Gunnar spørger, om der er spørgsmål til regnskabet.
Dildvej 5 spørger om kontingentet på 68.789-, hvad er det vi betaler kontingent til?
Bitten: Det er til forbundet og kontingentet er steget fra 55.00 til 58.000. Der er ikke flere spørgsmål.
Gunnar: Regnskabet tages til efterretning.

7. Indkomne forslag:
Der er ingen forslag.

8. Valg af formand:
Mariann genvalgt, uden modkandidat

9 Valg af bestyrelses medlem:
KB genvalgt, uden modkandidat.

10. Valg af Suppleanter:
Timianvej 13 og Porrevej 39 genvalgt, der ud over blev Dildvej 23, porrevej 61 valgt. Vi acceptere 4 suppleanter.

11. Regnskab for festudvalget
Fremlagt af L.S: Det er ikke så godt som vi havde håbet på, der er en indtægt på 97.239,- og udgifter for 106.161,83. Der er 8.922,83 i underskud, vi har 32.439,74 indestående i bank og 6.150,- i kontanter.
Gunnar: Spørger om der er spørgsmål eller kommentarer til festudvalgets regnskab.
Stenagergårdsvej 9b: Jeg synes det var skuffende at der ikke er mere opbakning til festudvalgets efterårsfest. Det er ikke godt nok. De gør et kæmpe stykke arbejde, så det er trist at der ikke er mere opbakning.

Kommentar fra Kørvelvej 12:
Prøv eventuelt at holde det nede i byen, måske kommer der flere, før i tiden kunne vi samle mellem 150 og 200 mennesker.

Dildvej 23:
Problemet er bare, at når vi skal leje en festsal, skal vi gøre det i god tid. Og bliver der så kun 26 deltager, kan det ikke dække udgiften. Så når vi ikke ved om der kommer 150 eller 200 mennesker kan jeg ikke tilslutte mig at leje en festsal ned i byen. Vi risikerer, at vi kommer til at betale for salen, selvom vi måske bliver nød til at aflyse.

Kørvelvej 12: Hernede kan salen forudlejes, skulle festen blive aflyst, koster det ikke noget.

Der er Ikke flere spørgsmål. Regnskabet taget til efterretning

11a. Valg af festudvalg:
Dildvej 23, Timianvej 13, Sellerivej 28 genopstiller og bliver valgt. Derudover vælges: Porrevej 65, Porrevej 57, Dildvej 5, Dildvej 3

11..b Jubilæumsfest udvalg:
Persillevej 11, Timianvej 13 , Dildvej 23, Porrevej 55, Sellerivej 28, Stenagergårdsvej 9b, Porrevej 57.

12. kredsdelegerede:
Bestyrelsen er selvskrevet, Mariann og Brian tæller ikke med, da de sidder i kredsen. 5 i bestyrelsen og 4 suppleanter, der skal bruges 6 mere. Udover bestyrelsen blev følgende valgt: Timianvej 13, Stenagergårdsvej 9, Porrevej 55, Stenagergårdsvej 9b, Porrevej 57, Sellerivej 31, Sellerivej 28,
Suppleanter: Timianvej 2

13. Eventuelt.

Porrevej 65: Niller var inde på det, da han var heroppe, Jeg er stadig af den mening, sammen med Niller at, en mands gerning skal ikke have afgørende betydning for vores skur. skuret er lavet til os, så der kan holdes fest, og er der nogen der skal bruge det, så skal de have lov til at låne det. Selvfølgelig skal der holdes orden deroppe, og det skal der. Der er ikke nogen, som kommer efter bestyrelsen, hvis de siger, at det der vil vi ikke finde os i. Så må i tage fat i dem der lejer og sige, at de er udelukket fra at leje fremover. Men det kan ikke være rigtigt at det skal gå ud over resten af havelejerne. Det kan det simpelthen ikke, det var bare det.

Mariann: Vi er også kede af at det ikke kan køre ordenligt. Men vi er ikke stejle på det punkt Vi taler om det igen på næste bestyrelsesmøde, det vil blive sat på hjemmesiden.

Sellerivej 28: Man kan eventuelt sætte depositummet op til 1500 – 2000 kr.

Kørvelvej 12: Er det kun dem fra bjergbyparken der kan leje, eller er det nogen udefra, som laver ballade. Folk udefra kan vel ikke leje.

Mariann: Vi har fået at vide at det var en stråmand som har lejet det til nogen udefra, det er jo ikke meningen. Vi kan ikke tjekke hvem som så kommer. Men vi tager det på næste bestyrelsesmøde.

Kørvelvej 12: Håber vi alle giver en står hånd til bestyrelse og festudvalg. De sidste år har de fået et stort overskud, og festudvalget gør det også godt.

Timianvej 42: Jeg er rigtig glad for min have, men den er en stor udfordring for mig, Brian har været rigtig tålmodig med alle mine spørgsmål. Jeg har et problem, Jeg skal have fyldt jord på grunden, for der er gravet af, af den tidligere lejer. Jeg vil gerne have nogle råd, så har nogen lyst må de gerne kontakte mig.

Der er ikke flere spørgsmål. Gunnar takker for et godt møde, og giver det sidste ord til Mariann.

Mariann: Jeg synes det er rigtig sejt at efterlyse hjælp, der er uden tvivl mange i Bjergbyparken, som vil være behjælpelig med råd og måske give en hånd. Nu hvor vi har valgt at holde generalforsamlingen en lørdag, skulle det være anderledes. Der er simpelthen varm mad i dag. Der er biksemad og derefter Othello lagkage, Så det skulle gerne blive en rigtig hyggelig eftermiddag. I må gerne fremover, fortælle at det var det vi havde gjort, så kunne det jo være at der kom 150 mere. Skal lige slutte med at sige, alle som er valgt til kredsdelegeret, skal hente deres adgangskort heroppe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.