Ordensregler

ORDENSREGLER GÆLDENDE FOR HAVEFORENINGER I ØSTJYLLANDS KREDS.

1 . BEPLANTNING.
Havernes træer og større beplantninger må ikke sættes nærmere skel end 1.5 meter . Haverne skal holdes fri for ukrudt og anlagte græsplæner skal klippes regelmæssigt . Haverne skal henligge i ordentlig stand . Affald o.l. skal opbevares så det ikke er til gene for naboerne. Intet må henkastes i læbælter , skelafgrænsninger , fællesarealer og lignende .
Hvert medlem skal anlægge og vedligeholde sin havelod som pryd – og eller urtehave . På havelodden må der ikke drives nogen form for erhvervsvirksomhed .

2 . AFBRÆNDING.
Haveforeninger i byzone :
Afbrænding af haveaffald er IKKE tilladt , gælder hele året . Det er tilladt i byzone hele året at brænde rent , tørt træ på et lille bålsted på ikke over 80 cm. Sct Hansbål er tilladt .
Haveforeninger i landzone :
Det er tilladt at afbrænde haveaffald i perioden 1 december – 1 marts . Det er endvidere tilladt hele året at brænde rent , tørt træ på et lille bålsted på ikke over 80 cm . Sct.Hansbål er tilladt .

Haveforeninger i byzone :
Dronningborgparken , Vorupkærparken og Vestre Enghave .

Haveforeninger i landzone :
Vasen , Ulvehøj , Venezuela , Bjergbyparken , Romaltparken .

3 . HÆKKE.
Hækkene i den enkelte koloni skal klippes 2 gange årligt , første gang senest 1 juli , anden gang senest 1 oktober . Hækkenes højde må ikke være mere end 1.80 meter , målt fra terrænhøjde . Højden er gældende på klippetidspunktet , er hækken højere skal den på klippetidspunktet klippes ned til 1.80 meter .Enhver haveforenings generalforsamling kan bestemme om en lavere hækhøjde kan godkendes hvis 2 naboer bliver enige derom . Ved en sådan aftale skal der dog skriftligt ansøges ved foreningen bestyrelse .

4 . BEBYGGELSE.
Bebyggelse skal holdes i pæn og ordentlig stand . Bestyrelsen har ret til at påpege istandsættelser af bebyggelse som i væsentlig grad skæmmer den enkelte have og haveforeningen. Materialer beregnet til senere brug skal være opstablet. Haverne kan bebygges med nye huse eller der kan efter godkendelse fra haveforeningens bestyrelse overflyttes hus fra andet sted . I begge tilfælde skal der udfyldes ” Ansøgning om byggetilladelse” til kredsens byggeudvalg . Alle bebyggelser skal være opført efter myndighedernes forskrifter og byggereglementer for opførelser af kolonihavehuse i Østjyllandskreds . Enhver bygning skal være færdigbygget senest 1 år efter at der er givet byggetilladelse fra kredsens byggeudvalg .
Husene skal opfylde følgende betingelser :
Husets tagkonstruktion skal være ensartet overalt , dog undtaget overdækket terrasse .Skelafstand skal overholdes .Beklædningsmaterialer og egentlig opbygning af huse må kun ske med træmateriale( eller trælignende kompositmateriale ) Opmuring eller opstøbning af huse er ikke tilladt . Undtaget herfra er sokkel som kan støbes .
Anden støbning i haven er ikke tilladt .
Pkt. 4 gælder for Randers kommune , Norddjurs & Mariagerfjord kommune har egne bestemmelser .

5 . RADIO & TV ANTENNER.
Der kan gives tilladelse til opsætning af radio – og tv.antenner på følgende betingelser :
Antennerne skal opsættes så de skæmmer mindst muligt .
Antennerne skal altid stå lige ( i vater & lod )
Kabelføring skal fastgøres til masten så den ikke flagrer og skæmmer .
De opsatte antenner må højst være 5 meter over terrænhøjde .
Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen . Denne afgørelse er bestemmende .
Tilladelsen kan i tilfælde hvor disse bestemmelser ikke overholdes , annuleres af bestyrelsen .

6 . VEJE & GRØFTER I KOLONIEN.
Medlemmerne skal holde halvdelen af vej og læbælte udfor den lejede havelod fri for ukrudt og i ordentlig stand . Det gælder også ved opfyldning af huller i vej. For haveparceller med tilstødende grøft /afvandingskanal inden for koloniens område gælder at lejeren af pågældende haveparcel har pligt til nødvendig oprensning af samme. Materialer som er tilkørt til brug i haven skal fjernes fra vej/parkeringsplads senest 1 uge efter modtagelsen . Materialer må ikke placeres så de generer udrykningskøretøjer og øvrig trafik på vejen .
Ved skader på vandledninger og andre ødelæggelser forårsaget af tilkørsel med materialer til haverne pålægges den have som har forårsaget skaderne erstatningspligt overfor haveforeningen og evt. andre skadede haveparceller .

7 . FART I KOLONIEN.
Kørende på koloniens veje skal vise agtpågivenhed og hastigheden må ikke overstige 20 km/t Inden for koloniens område . Af hensyn til andre beboeres transportmidler og eventuelle udrykningskøretøjer må der ikke parkeres på vejene i kolonien , kun på etablerede p-pladser.

8 . GRØNNE OMRÅDER.
De grønne områder i kolonien skal være frit tilgængelige for foreningens medlemmer og deres husstande . Områderne skal stå direkte under medlemmernes beskyttelse. Al leg og fest/musik på pladserne skal ophøre efter efter koloniens bestemmelse . Alle hunde skal uden for egen have føres i snor. Hundes efterladenskaber på veje , festpladser o.l.  skal opsamles af hundens ejer eller hundepasser .

9 . VAND.
Misbrug af vandledningsvand må ikke finde sted . Vanding af have med slange er ikke tilladt uden opsyn . Gælder også nat vanding .Bilvask og vask af andet med slange er ikke tilladt . Gælder også vask af drivhus.
Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre bod , vedtaget af koloniens gen.forsamling. Eventuelle kommunale vandrestriktioner går forud for koloniens bestemmelser .

10. ÅBNING FOR VAND I KOLONIEN .
Hvor vandhaner i de enkelte haver ikke er lukket når der kolonien åbner for vandet i marts måned og der derved spildes vand , kan foreningen give en bod på en størrelse vedtaget på foreningens generalforsamling .Den enkelte havelejer er pligtig at møde når der åbnes for vandet . Kan man ikke selv møde skal der aftales med andre om kontrol af haner og opsyn af samme i et rimeligt tidsrum efter åbningen .

VEDTAGET PÅ KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE 14 MARTS 2012

REVIDERET/ÆNDRET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE 27 MARTS 2013

ÆNDRET 15 JANUAR 2014 , NYE AFBRÆNDINGSREGLER FRA KOMMUNEN .

AFSNIT 3 HÆKKE ÆNDRET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6 MARTS 2017 .